Edukacja spersonalizowana opiera się na traktowaniu każdego ucznia jako osoby z poszanowaniem jej wolności i godności.

Staramy się kłaść nacisk na wszechstronny rozwój naszych uczennic – w aspekcie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym.

Warta uwagi jest istotna różnica między personalizmem, a indywidualizmem, proponowanym przez wiele szkół. „Zarówno personalizm, jak i indywidualizm za punkt centralny swoich rozważań i działań stawia człowieka. Odmienne jest natomiast rozumienie jego istoty. Perspektywa personalistyczna podkreśla, że człowiek rozwija swój potencjał w relacji z innymi, nierzadko rezygnując z własnych upodobań dla dobra wspólnego. Koncepcje oparte na indywidualizmie upatrują szczęście człowieka w realizacji osobistych zamierzeń”

(Jakubowska M., Wychowanie personalistyczne, a podejście indywidualne w Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w stronę edukacji spersonalizowanej. Pod red.Kowal S. I Mądry-Kupiec M., wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, str. 61)